[1]
Nidaul Jannah, Nuril Mufidah, Abdul Malik Karim Amrullah and Abdul Halim Muhammad 2022. ORGANIZATIONAL MANAGEMENT FOR THE ARABIC LANGUAGE EDUCATION STUDY PROGRAM AT STIBA AR-RAAYAH. JURNAL AL-IHDA : Media Ilmiah Bahasa Arab. 10, 2 (Dec. 2022), 84–93. DOI:https://doi.org/10.58645/alihda.v10i2.246.