Nidaul Jannah, Nuril Mufidah, Abdul Malik Karim Amrullah, & Abdul Halim Muhammad. (2022). ORGANIZATIONAL MANAGEMENT FOR THE ARABIC LANGUAGE EDUCATION STUDY PROGRAM AT STIBA AR-RAAYAH. JURNAL AL-IHDA : Media Ilmiah Bahasa Arab, 10(2), 84–93. https://doi.org/10.58645/alihda.v10i2.246