Nidaul Jannah, Nuril Mufidah, Abdul Malik Karim Amrullah, and Abdul Halim Muhammad. 2022. “ORGANIZATIONAL MANAGEMENT FOR THE ARABIC LANGUAGE EDUCATION STUDY PROGRAM AT STIBA AR-RAAYAH”. JURNAL AL-IHDA : Media Ilmiah Bahasa Arab 10 (2):84-93. https://doi.org/10.58645/alihda.v10i2.246.