Nidaul Jannah, Nuril Mufidah, Abdul Malik Karim Amrullah and Abdul Halim Muhammad (2022) “ORGANIZATIONAL MANAGEMENT FOR THE ARABIC LANGUAGE EDUCATION STUDY PROGRAM AT STIBA AR-RAAYAH”, JURNAL AL-IHDA : Media Ilmiah Bahasa Arab, 10(2), pp. 84–93. doi: 10.58645/alihda.v10i2.246.